Kampen om regnskogen

Kampen om regnskogen

Vi betraktar regnskogen genom andras ögon och ställs inför dilemman kopplade till denna spektakulära men sårbara miljö. Vem har ansvar för regnskogen och vem påverkar den?

Paket med entré och workshop.

Människor är på olika sätt beroende av regnskogen, vilket ger upphov till en rad olika samhällsfrågor kopplade till regnskogen som miljö. Vem och vad bestämmer egenltigen över regnskogen? Utifrån olika perspektiv funderar vi på hur människor nyttjar regnskogens resurser. Vi tittar på kopplingen mellan vår egen livsstil och globala förändringar. Det får oss att också reflektera över vilka effekter våra val har på den biologiska mångfalden i världens regnskogar.

Koppling til styrdokument
LGR22 | Biologi årskurs 7–9 | Centralt innehåll
- Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.
- Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

GY22 | Biologi 1 | Centralt innehåll
- Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
- Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
- Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
- Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
- Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

GY22 | Naturkunskap 1a1, Naturkunskap 1b | Centralt innehåll
- Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
- Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

School year level:
  • Årskurs 7-9
  • Gymnasiet
  • Max 30 elever
What - Learning environments and programs:
  • Workshop
Längd:
  • 60 minuter
School topic:
  • Hållbar utveckling
  • Biologi

Boka här