universeum är miljödiplomerade med svensk miljöbas sedan 2022.

Universeums miljöpolicy är en del av miljöarbetet, som är fast förankrat i vårt uppdrag och våra övergripande mål för verksamheten.

SUSA, sustainable standards. Universeum är miljödiplomerade med svensk miljöbas 4:2017 sedan 2023.

Vår verksamhet

Universeum är en publik arena för livslångt lärande där barn och vuxna utforskar världen genom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi skapar upplevelser som stärker kreativiteten och innovationsförmågan, ökar kunskaperna och aktiverar det kritiska tänkandet. Med vetenskapen som grund och en pedagogik som engagerar utmanar vi människor att berika sina liv och agera för en hållbar värld.

Ett av Universeums tre övergripande mål är att skapa långsiktig hållbarhet och med vår verksamhet strävar vi efter att:

 • Ge människor kunskap och kraft att göra jorden till en bättre plats att leva på.
 • Bidra till stärkt kompetensförsörjning, ökad innovationskraft och handlingskompetens för
Agenda 2030 i samhället.

Universeums verksamhet innebär också en belastning på miljön. Miljöarbetet syftar till att bedriva verksamheten med minsta möjliga miljöpåverkan och att arbeta systematiskt med ständiga förbättringar för att minska miljöpåverkan över tid.

Den största belastningen av Universeums verksamhet på miljön utgörs av:

 • Energi- och vattenförbrukning i vår fastighet, vilken innehåller en regnskog, akvarieanläggning och lärmiljöer med många digitala installationer.
 • Varor och tjänster vi köper in för verksamhetens drift.
 • Avfall från aktiviteter, besökare, djurhållning och personal.
 • Regelbunden förnyelse och ombyggnad av lärmiljöer.
 • Transporter till anläggningen.
 • Besökarnas och personalens resor till och från anläggningen.

Vårt miljöledningssystem säkerställer att Universeum löpande utvärderar hur vår miljöpåverkan ser ut, och riktar in miljöarbetet mot de mest betydelsefulla aspekterna, att vår personal har hög kunskap och engagemang för miljöarbetet, och att vi uppfyller gällande lagstiftning.

Miljö- och hållbarhetsarbetet är också en viktig beståndsdel i uppfyllandet av Universeums mål för kundupplevelser och medarbetarupplevelser.

Miljölöften
 • Att genom olika format för olika målgrupper säkerställa att vårt erbjudande kan stärka våra besökares kunskap och kraft att agera för en hållbar värld.
 • Att forma vårt erbjudande och våra samarbeten på ett sådant sätt att det bidrar till ökad handlingskompetens för Agenda 2030 i samhället.
 • Att hålla vår egen energi- och vattenförbrukning på lägsta möjliga nivå.
 • Att arbeta aktivt med att minska förbrukningen av varor och material för verksamhetens drift.
 • Att arbeta med ansvarsfulla inköp, så att en större andel varor och tjänster köps in av leverantörer som har ett miljöledningssystem, och att hållbarhet väger lika tungt som kvalitet och pris vid val mellan olika alternativ.
 • Att hålla verksamhetens totala avfallsmängd på lägsta möjliga nivå, och att öka andelen avfall som återbrukas och återvinns.
 • Att uppmuntra och bidra till hållbart resande hos våra medarbetare och besökare.
Ansvar

Universeums miljöpolicy ingår i affärsplaneringen och uppdateras årligen. Miljöarbetet bedrivs i hela verksamheten och av all personal. Arbetet samordnas av Hållbarhetsforum, som fått sitt uppdrag av företagets ledning och VD.

Miljödiplomering

Universeum är miljödiplomerade enligt svensk miljöbas.

Miljöpolicyn är antagen av företagets ledning. 

Carina Halvord, VD
Lena Sand, sammankallade Hållbarhetsforum

En tvåfärgad tamarinunge tittar nyfiket åt vänster.

Bevarandearbete på universeum och i världen.

Universeums arbete för hållbar utveckling handlar till stor del om att värna den biologiska mångfalden. Vi sprider kunskap om hotade arter och livsmiljöer och är engagerade i flera bevarandeprojekt – på plats och genom samarbeten i andra delar av världen.

Två tjejer tittar rakt in i kameran inne i Rymdresan.

Miljöarbete.

Vi tror på hållbar utveckling – och att vi alla måste hjälpas åt för att minska våra avtryck i världen. Vi på Universeum arbetar långsiktigt och systematiskt för att skapa en hållbar upplevelse och verksamhet.