Matematik är framtiden.

Matematiken finns överallt. Den beskriver naturen, bygger datorspel, berättar om risken att få covid-19 och förklarar börsens uppgång. Matematik utgör samtidigt grunden för många beslut och argumentationer. Därför behövs den både av demokratiska skäl och för att Sverige ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle.

Med matematiska modeller och beräkningar kan vi förklara allt från regionala samhällsutmaningar inom till exempel transporter till globala problem som klimatförändringar och pandemier. Matematiken är en problemlösare som rätt använd möjliggör innovationer och tekniska lösningar som bidrar till en hållbar värld.

Världens viktigaste ekvation.

Vi behöver matematiken, kanske mer nu än någonsin tidigare. Samtidigt svalnar intresset för ämnet med stigande ålder. Många barn tappar intresset redan i mellanstadiet, när matematiken går från konkret till mer abstrakt. Hur löser vi den ekvationen?

Svenska elever presterar sämre än genomsnittet i matematik

TIMSS är en internationell studie som undersöker kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och årskurs 8. Jämfört med de andra deltagande länderna som ingår i EU eller OECD presterade svenska elever i årskurs 4 och årskurs 8 under genomsnittet i matematik vid den senaste mätningen 2019.

Matematikundervisningen når inte målen

I Sveriges Ingenjörers rapport Att räkna eller räknas bort konstateras att även om undervisningstiden i matematik sedan 2013 utökats med 330 timmar (eller 37 procent) i grundskolan, så sjunker det totala genomsnittliga betygspoänget bland elever i årskurs sex. Rapporten visar också att matematik särskiljer sig från andra ämnen genom lägre betyg, högst andel som inte når målen och den största skillnaden i betygsgenomsnitt mellan barn vars föräldrar har respektive inte har högre utbildning.

Föräldrar är inte bekväma med att hjälpa sina barn med matematik

När Västsvenska Handelskammaren 2016 kartlade svenskarnas attityd till matte var bara varannan bekväm med att hjälpa sitt barn med matteläxan.

Matematikkunskaperna otillräckliga bland ingenjörsstudenter

Vissa ingenjörsutbildningar har svårt att fylla platserna. Därtill hoppar omkring 40–50 procent av ingenjörsstudenterna av studierna. Ett skäl är att förkunskaperna i matematik inte räcker till, enligt rapporten Ingenjörsutbildningarnas attraktionskraft. Samma rapport slår fast att sex av sju tonårstjejer med bra betyg i matte väljer bort utbildningar till ingenjör. Vore de matematikbegåvade tjejernas intresse för yrket lika stort som killarnas skulle ingenjörsutbildningarna få 2 200 fler studenter – varje år.

En noga uträknad satsning.

Satsningen på matematik stöds av Erling-Perssons Stiftelse. Tillsammans vill vi öka kunskaperna och utveckla lärandet i ämnet för alla åldrar och utbildningsnivåer. På längre sikt ska det leda till att fler söker och framför allt fullföljer studier inom naturvetenskap och teknik, där matematikkunskaper krävs. Det skapar i sin tur förutsättningar för ökad innovationskraft och entreprenörskap för en hållbar samhällsutveckling.

0

Universeum signature

Ett plus ett blir mer än två.

Med en ny lärmiljö, nya aktiviteter och nya program för skolan ska vi förändra bilden av matematik och visa på matematikens möjligheter i var och ens liv. Vår styrka är vår räckvidd – omkring en halv miljon människor besöker Universeum varje år. Vi möter också omkring 65 000 elever och lärare i program och samverkar med kommuner kring skolutveckling.

Satsningen har två spår:

1. Bred insats för barn, unga och vuxna

En bred insats mot barn, unga och vuxna i syfte att bidra till en bättre grundförståelse för matematik. Dels för att rusta barn för att klara kunskapskraven i skolan, men kanske främst för att matematiska resonemang ligger till grund för många viktiga val i det egna livet och för det demokratiska samtalet. Matematikkunskaper är därför en fundamental kompetens som behövs för att fatta välgrundade vardagsbeslut och vara en aktiv medborgare.

2. Riktad insats mot 13–18-åringar

En riktad insats mot 13–18-åringar som utvecklas under 2023, där målet är ökat intresse, motivation och lärande i matematik. Forskning visar att lärare och föräldrar har en viktig roll i att stimulera elevers motivation. Därför kommer Universeum rikta insatser till högstadie- och gymnasieelever, deras lärare och deras föräldrar/målsmän.