Beställ fortbildning

Universeum erbjuder fortbildningar inom naturvetenskap i kombination med språkutveckling, teknik, hållbar utveckling och biomimetik. Fortbildningar finns från förskola och fritidshem till grundskola och gymnasium.

 

På Universeum utvecklar vi din ämnesdidaktiska kompetens. Under fortbildningarna kopplar vi ihop forskning, ämnesinnehåll och läroplan genom konkreta och praktiska moment. Vi utforskar didaktiska frågor och synliggör kritiska aspekter som har betydelse för elevernas lärande.

Lärare ges exempel på arbetssätt som kan användas i verksamheten för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Fokus ligger på att skapa medvetenhet och öka din förståelse för ämnena och för hur du kan undervisa i naturvetenskap och teknik. Vi visar också hur du tillsammans med dina kollegor kan arbeta ämnesövergripande.

 

Boka

För offert eller beställning av fortbildning för ett arbetslag eller grupp, kontakta Skolbokningen.

 

Förskola

Naturvetenskap i förskolan A

Heldag

Naturvetenskap i förskolan handlar till stor del om att ta till vara och utveckla barnens intresse och engagemang för naturvetenskap de möter i sin omgivning. Vi visar hur barnens frågor om världen kan ligga till grund för ett undersökande arbete i naturvetenskap.

Tillsammans provar vi praktiskt på att upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen, till exempel vatten i olika former, densitet, Archimedes princip och näringskedjor.

Naturvetenskap i förskolan B

Heldag

I del B fortsätter vi uppleva, urskilja, upptäcka och undersöka kemiska processer, fysikaliska fenomen samt djur och natur som omger barnen i deras vardag.

Många upplevelser och upptäckter är anpassade för att genomföras utomhus, på lekplatsen eller i naturen.

Teknik i förskolan A

Heldag

Barn har ett naturligt intresse för att upptäcka, uppfinna och tillverka saker. Nyfikenhet, fantasi och nyskapande kännetecknar både barns lek och teknisk utveckling.

Vi provar praktiskt på hur arbetet i förskolan kan förändras eller förstärkas för att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor som att urskilja teknik i vardagen, undersöka, skapa, bygga och konstruera. Bland annat bygger vi hållfasta konstruktioner, enkla maskiner och mekanismer.

Teknik i förskolan B

Heldag

Med leken som utgångspunkt kan barnen ges möjligheter att utveckla sina kunskaper och förmågor i teknik. I del B fortsätter vi urskilja, undersöka och analysera vardagsteknik.

Vi tillverkar material och konstruerar leksaker och enkla modeller med hjälp av olika tekniker och redskap. Inspiration till våra konstruktioner hämtar vi från naturen.

 

Fritidshem

Naturvetenskap i fritidshem

Heldag

Fritidshemmet har stora möjligheter att ta tillvara, stimulera och fördjupa elevernas intresse för naturvetenskap. Genom praktiska övningar upptäcker vi tillsammans naturvetenskapliga fenomen som kan utforskas både inomhus och utomhus.

Några områden som berörs under fortbildningen är balans och tyngdpunkt, våra sinnen samt småkryp.

Teknik i fritidshem

Heldag

Teknik handlar om kreativitet och praktisk problemlösning. På fritidshemmet kan eleverna få utrymme att prova och utveckla sina tekniska förmågor och intressen. Under fortbildningen arbetar vi med praktiska övningar som kan göras både utom- och inomhus.

När vi sätter på oss teknikglasögon upptäcker vi teknik i vardagen. Vi provar också på att skapa och konstruera, till exempel stadiga byggnadsverk.

Programmering i Fritidshem

Heldag

Vad är programmering och hur gör vi den till en del av verksamheten i skola och fritidshem? I och med de uppdaterade styrdokumenten har programmering blivit något alla elever ska lära sig. Under denna fortbildning får du som arbetar i fritidshem en introduktion till ämnet. Vi programmerar både robotar och datorer eller surfplattor. Det blir också övningar utan dator för att du ska lära dig programmeringens grunder. Samtidigt får du direkta exempel på vad du kan göra i fritidshemmet tillsammans med barnen.

Om du har en jobbdator, surfplatta eller liknande önskar vi att du tar med dig den.

 

Årskurs F–3

Lärande i teknik

Heldag

Vad är teknik? Hur kan vi inspirera eleverna och ge dem verktyg för att identifiera, analysera, skapa och konstruera teknik? Vi arbetar praktiskt med hur vi kan utveckla elevernas förmågor och gör kopplingar till det centrala innehållet i Lgr11.

Vi upptäcker och identifierar enkla maskiner i vår omgivning, konstruerar rörliga mekanismer och utforskar teknik inspirerad av naturen.

Naturvetenskap och språkets betydelse för lärandet

Heldag

Naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Hur kan arbetet i skolan utformas så elevernas upplevelser tas tillvara? Fortbildningen visar hur elevernas frågor kan omvandlas till enkla systematiska undersökningar.

Vi synliggör samtidigt språkets roll i ämnet och provar metoder som kan användas för att träna elevernas språkliga förmågor när de arbetar med systematiska undersökningar. Under fortbildningen berör vi områden som vatten i alla dess former och variationerna i naturen under året.

 

Årskurs 4–6

Hållbar utveckling

Heldag

Hållbar utveckling kan tolkas på många olika sätt. Under fortbildningen utforskar vi begreppet ur flera perspektiv och belyser några didaktiska konsekvenser. Människans påverkan på och beroende av naturen synliggörs och diskuteras. Hur påverkas till exempel vår livsstil och resursutnyttjande den egna hälsan, världens biologiska mångfald och ekosystemens bärkraft?

Vi provar också på aktiviteter som hjälper dina elever utveckla förmågan att ta ställning och aktivt delta i arbetet för ett hållbart samhälle.

Lärande i teknik

Heldag

Undervisningen i teknik syftar till att eleverna utvecklar sitt kunnande och sin medvetenhet om teknik. Vad innebär det? Hur ger vi eleverna möjlighet att komma dit? Det är några frågor som belyses under fortbildningen.

Vi synliggör och arbetar med de olika faserna i teknikutvecklingsarbetet. Därefter skapar vi egna konstruktioner med tillämpningar av principer för mekanismer och elektriska kopplingar.

Naturvetenskap och språkets betydelse för lärandet

Heldag

Ämnet naturvetenskap ska bland annat utveckla färdigheter som behövs för att genomföra systematiska undersökningar. Undervisningen måste ge eleverna förutsättningar att upptäcka och använda dessa färdigheter.

Under fortbildningen provar vi på verktyg och metoder som tränar elevernas språkliga förmågor när de arbetar med systematiska undersökningar. Vi visar hur små, konkreta förändringar i undervisningen gör det möjligt att kombinera naturvetenskap med språkutveckling.

Undersökande kemi

Heldag

Kemi är ett interaktivt ämne som bjuder in till fascinerande laborationer och spännande frågor. Hur är olika ämnen uppbyggda? Vad händer när vi blandar olika kemikalier? Och kan vi förutse vad som kommer hända?

Genom studera ämnen och material utifrån utseende, löslighet och några grundläggande reaktioner arbetar vi praktiskt med systematiska undersökningar. Du upptäcker hur du tillsammans med dina elever kan undersöka kemi på ett lustfyllt sätt.

Programmering introduktion

Heldag

Vad är programmering och hur kan det användas i undervisningen? Programmering har i och med skolans uppdaterade styrdokument blivit något alla elever ska lära sig. I denna fortbildning får du som lärare en introduktion till ämnet. Vi jobbar framför allt med så kallad blockprogrammering, ett programmeringsspråk väl lämpat för såväl nybörjare som mer erfarna.

Med hjälp av det programmerar vi datorer och robotar, men gör också övningar utan dator. Övningarna lär dig grunderna i programmering, samtidigt som du får direkta exempel på vad du kan göra i skolan tillsammans med dina elever.

Programmering fortsättning

Halvdag

Hur används programmering praktiskt i undervisningen? Fokus under fortsättningsfortbildningen ligger på programmeringsövningar med micro:bit. Till den kopplar vi in externa enheter, som motorer, högtalare, lysdioder och robotar. Vi kommer även programmera robotar.

Vi önskar att du tar med din egen jobbdator och, om du har, en micro:bit. För att delta i denna fortbildning bör du ha gått Programmering introduktion eller besitta motsvarande kunskaper. Vi räknar med att du någon gång har gjort enkel visuell programmering med micro:bit och/eller i Scratch.

Tekniken i naturen

Halvdag

Naturen är full av fantastiska anpassningar och strategier för överlevnad. Genom att studera och lära av den kan vi få idéer till smarta och spännande lösningar på tekniska utmaningar.

Vi tränar på att upptäcka funktioner i naturen och utveckla vår kreativa förmåga. Metoderna vi visar kan användas direkt i undervisningen. De har sitt ursprung i biomimetiken, ett ämnesövergripande kunskapsområde som kopplar ihop undervisningen i teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling.

 

Årskurs 7–9

Hållbar utveckling

Halvdag

Hållbar utveckling kan tolkas på många olika sätt. Under fortbildningen utforskar vi begreppet ur flera perspektiv och belyser några didaktiska konsekvenser. Människans påverkan på och beroende av naturen synliggörs och diskuteras. Hur påverkas till exempel vår livsstil och resursutnyttjande den egna hälsan, världens biologiska mångfald och ekosystemens bärkraft?

Vi provar också på aktiviteter som hjälper dina elever utveckla förmågan att ta ställning och aktivt delta i arbetet för ett hållbart samhälle.

Naturvetenskap och språkets betydelse för lärandet

Heldag

Språket är det viktigaste verktyget för lärande och kunskapsutveckling i alla ämnen. Samtidigt kan det vara den största utmaningen när elever ska lära sig naturvetenskap. Genom att synliggöra språket och samarbeta över ämnesgränserna kan både lärare i NO och lärare i svenska samt svenska som andraspråk bidra till att stärka alla elevers språkutveckling. Under fortbildningen provar vi olika verktyg och metoder som tränar elevernas språkliga förmågor när de arbetar med systematiska undersökningar.

Vi visar hur du kan arbeta språkutvecklande i arbetslaget för att utveckla elevernas ämneskunskaper och skolspråk.

Teknik med naturen som inspiration

Halvdag

Biomimetik är ett ämnesövergripande kunskapsområde som ger många möjligheter att koppla ihop undervisningen i teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling. Genom att inspireras av naturens sinnrika anpassningar och funktioner kan människan skapa hållbara tekniska lösningar.

Under fortbildningen tar vi del av biomimetikens verktyg och relaterar dem till skolans uppdrag. Vi konkretiserar och testar designprocessens olika faser allt medan vi använder naturen som modell.

 

Gymnasiet

Hållbar utveckling

Halvdag

Hållbar utveckling kan tolkas på många olika sätt. Under fortbildningen utforskar vi begreppet ur flera perspektiv och belyser några didaktiska konsekvenser. Människans påverkan på och beroende av naturen synliggörs och diskuteras. Hur påverkas till exempel vår livsstil och resursutnyttjande den egna hälsan, världens biologiska mångfald och ekosystemens bärkraft?

Vi provar också på aktiviteter som hjälper dina elever utveckla förmågan att ta ställning och aktivt delta i arbetet för ett hållbart samhälle.

Teknik med naturen som inspiration

Halvdag

Biomimetik är ett ämnesövergripande kunskapsområde som ger många möjligheter att koppla ihop undervisningen i teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling. Genom att inspireras av naturens sinnrika anpassningar och funktioner kan människan skapa hållbara tekniska lösningar. Under fortbildningen tar vi del av biomimetikens verktyg och relaterar dem till skolans uppdrag.

Vi konkretiserar och testar designprocessens olika faser allt medan vi använder naturen som modell.

 

 

Fortbildningar

På Universeum finns det alltid möjlighet till kompetensutveckling för dig som pedagog. På sidan Fortbildningar hittar du de fortbildningar där du kan boka plats redan idag.