Bevarande­projekt

Universeums arbete för hållbar utveckling handlar till stor del om att bevara hotade arter och värna om biologisk mångfald. Vi sprider kunskap om hotade arter och miljöer och arbetar även med uppfödning och skyddande av djur och miljöer i det fria.

Vi ser det som väsentligt att engagera omvärlden i detta viktiga arbete. Därför har vi också utvecklat ett bevarandetema för våra besökande skolklasser. Universeums besökare informeras om bevarandearbetet och kan själva med pengagåvor bidra till projekten och förhoppningsvis även stimuleras att på olika sätt aktivt bidra till bevarandet av hotade arter och miljöer.

Här är några av de bevarandeprojekt vi är engagerade i:

 

 • Bevarande av regnskog

  Genom att köpa fjärilspuppor av lokala indianstammar i Costa Rica får de en inkomst av skogen de lever i. Eftersom fjärilarna är beroende av en skog med rik artdiversitet bidrar fjärilshandeln till att den ursprungliga skogen bevaras i stället för att omvandlas till odlingsmark.

  Vi sänder också våra gamla datorer till den skola som ligger i ”fjärilsområdet”.

 • Gilaödla

  Gilaödlan är en av världens två giftödlor. Universeums gilaödlor har nyligen blivit godkända och införda i stamboken för denna art och vi har ansökt om att dessa ska få ingå i ett EEP-projekt (European Endangered species Program).

 • Goeldisapa

  På grund av skogsavverkning i Goeldisapans utbredningsområde (östra Ecuador, östra Peru, västra Brasilien och norra Bolivia) anses arten hotad. Det finns därför ett EEP-projekt som syftar till att föda upp Goeldisapor i djurparker världen över för att säkerställa artens fortlevnad.

  Planer finns på att i framtiden återinplantera fångenskapsuppfödda apor i återställda, skyddade områden i Sydamerika.

   

 • Grodor

  Under våren 2011 fick Universeum tillstånd av länsstyrelsen i Skåne att hämta en sträng lökgrodsrom i naturen. Rommen kläcktes och uppfödningen av larver och metamorfoserade smågrodor blev så lyckad att vi kunde plantera ut ett stort antal smågrodor i ett restaurerat område i södra Skåne där lökgrodan försvunnit.

  Vi har också hjälpt till med planering och finansiering av grodtunnlar vid frekventerade grodövergångsställen.

   

 • Flodkräfta

  Flodkräftan (Astacus astacus) är rödlistad i Sverige och starkt hotad av kräftpesten. Pesten sprids via signalkräftan (Pacifastacus leniusculus), som är mer motståndskraftig mot svampsjukdomen än vad flodkräftan är.

  Några av de pestfria kräftsjöarna i Göteborgsområdet hotas av invandring av signalkräftan. Universeum har därför finansierat ett invandringshinder till den mest hotade sjön.

 • Miloshuggorm

  Projekt Miloshuggorm är ett framgångsrikt EU-projekt inom Bernkonventionen. Syftet är att rädda Europas största huggorm Miloshuggormen (Macrovipera schweizeri).

 • Noshörning och elefant

  Universeum samarbetar med den ideella organisationen The Perfect World Foundation i projektet Save the Rhino för att belysa det utrotningshot som världens fem noshörningsarter står inför. Noshörningarna är hotade på grund av hänsynslös tjuvjakt för att komma åt deras värdefulla horn.

  Syftet med kampanjen är att få människor att sluta köpa produkter av elfenben samt att samla in pengar till konkreta skyddsåtgärder för noshörningar och elefanter.

 • Plantskola och återplantering av regnskog

  Universeums regnskog kommer till största delen från Costa Rica. Genom ett samarbete med Monte Verdeinstitutet har vi finansierat uppbyggandet av en plantskola. Vi har också betalat löner till den mycket fattiga lokalbefolkningen som samlat och odlat upp fröer och sticklingar.

  En mindre del av dessa växter utgör nu Universeums regnskog, medan merparten har använts för återplantering av skövlad mark i viktiga naturområden.

 • Tvåfärgad tamarin

  Den tvåfärgade tamarinen (Saguinus bicolor) lever endast kvar i de små regnskogsspillror som finns i och kring staden Manaus i Brasilien. Dessutom hotades de nu också av en konkurrerande och starkare apart; Guldhandstamarinen. Utan bistånd från djurparker riskerar den tvåfärgade tamarinen att snart vara utdöd i naturen.

  Alla apor av denna starkt hotade art tillhör den brasilianska regeringen. Syftet med hållandet i djurparker är att försöka bibehålla en tillräckligt stor och oförändrad genpool för att säkerställa artens överlevnad och skapa förutsättningar för återutsättning i skyddade områden i naturen. Universeum har därför granskats noga och fått skriva på en låneförbindelse innan vi blev tilldelade två honor av artens stambokförare som finns på Jersey zoo. Vi hoppas att på sikt bli tilldelade en obesläktad hane. En förutsättning är dock att det då finns lämpliga ställen (förhoppningsvis i Brasilien) att placera ut en eventuell avkomma.

  Vi kommer att samla in pengar till hjälp för den tvåfärgade tamarinen. Pengarna ska gå till plantering av regnskogskorridorer som ska göra det möjligt för aporna att sprida sig till närliggande regnskogsspillror. En del pengar ska också gå till spårningshalsband så att de naturvårdande forskarna ska kunna följa upp räddningsinsatserna.

   

 • Valhaj

  Våren 2005 bildades East African Whale Shark Trust (EAWST) med det långsiktiga målet att bevara och skydda världens största fisk. Man vill bland annat lära känna denna hajarts beteende och vandringar. De pengar som insamlades under 2013 har bland annat använts till att köpa in valhajssäker fiskeutrustning och syntetisk olja som skänkts till de lokala fiskarna. Dessa använder annars olja framställd av valhajslever till att smörja in fiskebåtarnas skrov för att skydda dem mot skeppsmaskangrepp.

  Jan Westin på Universeum är ”trustee” i stiftelsen. Han arbetar aktivt för att bygga upp organisationen, sprida information och samla in pengar till verksamheten med Universeum som plattform. Läs mer om stiftelsen på giantshark.org