Bevarande­projekt

Universeums arbete för hållbar utveckling handlar till stor del om att bevara hotade arter och värna om biologisk mångfald. Vi sprider kunskap om hotade arter och miljöer och arbetar även med uppfödning och skyddande av djur och miljöer i det fria.

 

Här är några av de bevarandeprojekt vi är engagerade i:

 

 • Bevarande av regnskog

  Genom att köpa fjärilspuppor av lokala indianstammar i Costa Rica får de en inkomst av skogen de lever i. Eftersom fjärilarna är beroende av en skog med rik artdiversitet bidrar fjärilshandeln till att den ursprungliga skogen bevaras i stället för att omvandlas till odlingsmark.

 • Gilaödla

  Gilaödlan är en av världens två giftödlor. Universeums gilaödlor har nyligen blivit godkända och införda i stamboken för denna art och vi har ansökt om att dessa ska få ingå i ett EEP-projekt (European Endangered species Program).

 • Goeldisapa

  På grund av skogsavverkning i Goeldisapans utbredningsområde (östra Ecuador, östra Peru, västra Brasilien och norra Bolivia) anses arten hotad. Det finns därför ett EEP-projekt som syftar till att föda upp Goeldisapor i djurparker världen över för att säkerställa artens fortlevnad.

  Planer finns på att i framtiden återinplantera fångenskapsuppfödda apor i återställda, skyddade områden i Sydamerika.

   

 • Flodkräfta

  Flodkräftan (Astacus astacus) är rödlistad i Sverige och starkt hotad av kräftpesten. Pesten sprids via signalkräftan (Pacifastacus leniusculus), som är mer motståndskraftig mot svampsjukdomen än vad flodkräftan är.

  Några av de pestfria kräftsjöarna i Göteborgsområdet hotas av invandring av signalkräftan. Universeum har därför finansierat ett invandringshinder till den mest hotade sjön.

 • Plantskola och återplantering av regnskog

  Universeums regnskog kommer till största delen från Costa Rica. Genom ett samarbete med Monte Verdeinstitutet har vi finansierat uppbyggandet av en plantskola. Vi har också betalat löner till den mycket fattiga lokalbefolkningen som samlat och odlat upp fröer och sticklingar.

  En mindre del av dessa växter utgör nu Universeums regnskog, medan merparten har använts för återplantering av skövlad mark i viktiga naturområden.

 • Tvåfärgad tamarin

  Den tvåfärgade tamarinen (Saguinus bicolor) lever endast kvar i de små regnskogsspillror som finns i och kring staden Manaus i Brasilien. Dessutom hotades de nu också av en konkurrerande och starkare apart; Guldhandstamarinen. Utan bistånd från djurparker riskerar den tvåfärgade tamarinen att snart vara utdöd i naturen.

  Alla apor av denna starkt hotade art tillhör den brasilianska regeringen. Syftet med hållandet i djurparker är att försöka bibehålla en tillräckligt stor och oförändrad genpool för att säkerställa artens överlevnad och skapa förutsättningar för återutsättning i skyddade områden i naturen.

   

 • Valhaj

  Våren 2005 bildades East African Whale Shark Trust (EAWST) med det långsiktiga målet att bevara och skydda världens största fisk. Man vill bland annat lära känna denna hajarts beteende och vandringar. De pengar som insamlades under 2013 har bland annat använts till att köpa in valhajssäker fiskeutrustning och syntetisk olja som skänkts till de lokala fiskarna. Dessa använder annars olja framställd av valhajslever till att smörja in fiskebåtarnas skrov för att skydda dem mot skeppsmaskangrepp.