Bevarandearbete

Universeums arbete för hållbar utveckling handlar till stor del om att värna den biologiska mångfalden. Vi sprider kunskap om hotade arter och miljöer och är engagerade i flera bevarandeprojekt.

Forskare bedömer att cirka en tredjedel av alla djur- och växtarter på jorden står inför en stor risk att utrotas inom detta århundrade. Det har skett fem stora massutdöenden av arter under jordens historia. Många forskare menar att det sjätte pågår just nu. Däggdjur, groddjur, fåglar och reptiler försvinner i samma takt som under tidigare massutdöenden. Skillnaden är att vi denna gång känner till orsaken: Människan.

Universeum arbetar för att bevara den biologiska mångfalden. Bland det viktigaste vi kan göra är att öka våra besökares kunskap om biologisk mångfald och ekosystem. Det gör vi genom våra utställningar, labb och program.

Kunskapsspridningen kombinerar vi med direkt bevarandearbete, vilket innefattar stöd till och engagemang i avelsprogram, fältbevarandeprojekt, djurskydd och forskning.

 

Några hot mot vilda djur

I och med människans ökade utbredning har många djurarter trängts undan och minskat i antal. Några av de vanligaste anledningarna till att arter blir hotade är:

 • Habitatförlust: Habitat är den miljö där en viss växt- eller djurart har rätt förutsättningar att leva. När till exempel skogsskövling, bottentrålning eller miljökatastrofer sker förändras förutsättningarna. I värsta fall försvinner habitaten och då även arterna.
 • Inavel: När individer som är nära släkt parar sig kallas det inavel. Inavel gör ofta avkomman mer känslig för sjukdomar. Det kan också leda till missbildningar och i värsta fall död. Det beror på att den genetiska spridningen inte är tillräckligt stor.
 • Invasiva arter: Vi människor transporter både oss själva och varor i allt högre utsträckning. Med dessa transporter följer djur och växter med till nya länder och världsdelar. När de arterna hamnar på en ny plats kan vissa trivas så bra i sin nya miljö att de kan expandera kraftigt. I samband med detta påverkas  inhemsk biologisk mångfald.
 • Utsläpp: Utsläpp av exempelvis miljögifter och olja kan vara förödande för en population eller till och med en hel art. Djur och växter har inget naturligt skydd mot de syntetiska material och kemikalier människan framställer vilket ställer till stora problem.
 • Tjuvjakt: Många av de stora djuren i världen håller på att försvinna helt. En stor anledning till det är tjuvjakt och tjuvfiske. Inom traditionell medicin används bland annat noshörningshorn, hajfenor och tigertestiklar, trots att det inte finns några bevis för att det fungerar.

 

Stamböcker och organisationer

Att samordna avelsverksamheten för hotade arter är nödvändigt för att kunna etablera och hålla sunda populationer av många arter i världens djurparker. Genom avelsverksamheten blir djurparkerna viktiga aktörer inom bevarandearbetet, tillsammans med världens naturvårdande organisationer.

Universeum arbetar tillsammans med djurparker inom World Association of Zoos and Aquariums (WAZA), European Assocation of Zoos and Aqurias (EAZA) och Svenska Djurparksföreningen (SDF). Många hotade populationer och arter samordnas genom gemensamma stamböcker, mer eller mindre hårt koordinerade beroende på statusen i det vilda. Djurparkernas naturvårdsarbete kallas för bevarande ex situ (= ur sin naturliga miljö), medan annat naturvårdsarbete sker in situ (= i fält/i sin naturliga miljö).

 

ESB, EEP och övervakning av hotade arter och populationer

European StudBook

Många arter på Universeum ingår i European StudBook (ESB). Varje sådan art har en stambok och en stambokshållare som registrerar födslar, dödsfall, förflyttningar och liknande i alla europeiska djurparker.

Förflyttningar sker efter stamboksanalys genomförd av respektive stambokförare, eftersom det tack vare den insamlade datan går att räkna ut vilka individer som passar med vilka. Målet med förflyttningarna är att få en så stor genetisk variation som möjligt hos artens individer.

 

Arter på Universeum som ingår i ESB-stamböcker:

 • Blåfläckig stingrocka (Neotrygon kuhlii)
 • Brasiliansk tangara (Ramphocelus bresilius)
 • Dvärgpansarkajman (Paleosuchus palpebrosus)
 • Linnés tvåtåiga sengångare (Choloepus didactylus)
 • Månskenshuggorm (Protobothrops mangshanensis)
 • Solrall (Eurypyga helias)
 • Större vitstrupig tukan (Ramphastos tucanus)
 • Svartfenad revhaj (Carcharhinus melanopterus)
 • Sågfisk (Pristis pristis)
 • Tocotukan (Ramphastos toco)

 

European Endangered species Programme

Några arter på Universeum ingår i European Endangered species Programme (EEP). EEP är mer intensiva program för artbevarande än ESB. Det är oerhört viktigt att varje arts förflyttnings- och avelsrekommendationer följs.

I ett EEP-program finns en koordinator för arten som bland annat samlar data om alla individer, håller stambok, genomför stamboksanalys och ibland genetiska analyser och tar fram långsiktiga åtgärdsplaner för att bevara arten. För riktigt hotade arter görs allt arbete i nära samråd med andra naturvårdsorganisationer, som International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).  

 

Arter på Universeum som ingår i EEP-program:

 • Gilaödla (Heloderma suspectum)
 • Goeldisapa (Callimico goeldii)
 • Tvåfärgad tamarin (Sagunius bicolor bicolor)

 

Övervakning

Universeum håller även några arter som står under övervakning (monitoring) av EAZA, bland annat på grund av deras oklara hotstatus i det vilda. Arters hotstatus avgörs av IUCN, det internationella organet för naturskydd, hållbar utveckling och biologisk mångfald.

 

Arter på Universeum som står under övervakning:

 • Blåhuvad tangara (Tangara cyanicollis)
 • Blåkronad motmot (Momotus momota)
 • Eldstingrocka (Potamotrygon motoro)
 • Epåletthaj (Hemiscyllium ocellatum)
 • Gitarrocka (Rhinobatos sp.)
 • Gråvingad trumpetarfågel (Psophia crepitans)
 • Grön aracari (Pteroglossus viridis)
 • Inkaskrika (Cyanocorax yncas)
 • Kortstjärtad amhaj (Pseudoginglymostoma brevicaudatum)
 • Mönstrad korallhaj (Atelomycterus marmoratus)
 • Vitfläckig flodstingrocka (Potamotrygon leopoldi)

 

Gynnande av fältprojekt


Utöver djurparkernas bevarandearbete ex situ, det vill säga utom arternas naturliga miljö, sker mycket viktigt naturvårdsarbete in situ. I sådana projekt är målet att gynna arterna och deras habitat i fält. Universeum är just nu delaktiga i ett in situ-projekt:

 

Tvåfärgad tamarin

Den tvåfärgade tamarinen (Saguinus bicolor bicolor) lever idag endast i de små regnskogsspillror som finns kvar i och kring staden Manaus i Brasilien. Dessutom hotas arten av den konkurrerande och starkare aparten guldhandstamarinen. Utan bistånd från djurparker riskerar den tvåfärgade tamarinen att snart vara utdöd i naturen.

Alla apor av denna starkt hotade art tillhör den brasilianska regeringen. Syftet med hållandet i djurparker är att försöka bibehålla en tillräckligt stor och oförändrad genpool för att säkerställa artens överlevnad. Parallellt arbetar man för att skapa förutsättningar för återutsättning i skyddade områden i naturen. Sådana åtgärder är bland annat plantering av regnskogskorridorer som ska göra det möjligt för aporna att sprida sig till närliggande regnskogsspillror. Spårningshalsband är ett annat exempel. Det kommer hjälpa de naturvårdande forskarna att följa upp räddningsinsatserna.

 

Informations- och utbildningsinsatser


Flodkräfta

Flodkräftan (Astacus astacus) är rödlistad i Sverige och starkt hotad av kräftpesten. Pesten sprids via signalkräftan (Pacifastacus leniusculus) som är mer motståndskraftig mot svampsjukdomen än vad flodkräftan är.

Universeum håller flodkräfta i ett särskilt akvarium i utställningen Vattnets väg och informerar om kräftan och insatserna för att skydda arten.

 

Fjärilar

Fjärilarna i Universeums regnskog köper vi av lokalbefolkning i Costa Rica. Tack vare detta får människorna i Costa Ricas regnskog en inkomst av den skog de lever i. Eftersom fjärilarna är beroende av en skog med rik artdiversitet bidrar fjärilshandeln till att den ursprungliga skogen bevaras, i stället för att omvandlas till odlingsmark.


Gothenburg Global Biodiversity Centre

Under 2016 gick Universeum med i det nystartade Gothenburg Global Biodiversity Center (GGBC), ett nytt centrum för biologisk mångfald. Centrets huvudsakliga uppgifter är utöka och vidareutveckla forskningen om biologisk mångfald samt att bättre länka samman forskare, beslutsfattare och allmänhet. Genom vårt engagemang i GGBC ökar vi vår förmåga att nå ut, förmedla kunskap och engagera människor i värnandet om jordens biologiska mångfald.

GGBC är ett samarbete mellan 13 olika institutioner i västra Sverige. Förutom Universeum ingår också sex stycken institutioner vid Göteborgs universitet, Göteborgs botaniska trädgård, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs naturhistoriska museum, Nordens ark, Havets Hus samt Chalmers.